Societal Impact of Pain (SIP)

Les mer på:

Samfunnsmessige konsekvenser av smerte (Societal Impact of Pain)

En europeisk plattform for flere interessenter

Societal Impact of Pain (SIP) er en internasjonal plattform for flere interessenter, opprettet i 2010 som et felles initiativ fra EFIC® og Grünenthal med følgende mål:

  • øke bevisstheten om hvilken effekt smerte har på samfunnet, helsevesenet og samfunnsøkonomien
  • utveksle informasjon og dele beste praksis på tvers av europeiske land
  • utvikle og fremme brede politiske strategier for en bedre smertehåndtering i hele Europa (smertepolitikk)

Plattformen gir muligheter for diskusjon mellom helsepersonell, pasientorganisasjoner, politikere, forsikringsselskaper, representanter for helsemyndighetene, lovgivere og budsjettansvarlige.

Bakgrunn

Kronisk, ubehandlet smerte er et betydelig, uløst helsemessig problem i Europa. Kronisk smerte medfører enorme kostnader for økonomien: direkte kostnader, for eksempel utgifter til behandling eller smertestillende medisiner, indirekte kostnader som følge av lavere produktivitet eller økt sykefravær, og samfunnsmessige kostnader i form av redusert livskvalitet for de berørte, deres pårørende og nærmeste omgivelser.

20 % av alle voksne – eller 80 millioner europeere – og 50 % av den eldre befolkningen er rammet av kroniske smerter. Nesten 9 % av befolkningen har smerter daglig. Tilstrekkelig tilgang til smertebehandling kan enda ikke garanteres i alle EU-land. Selv om akutte smerter med rette kan betraktes som et symptom på sykdom eller skade, er kroniske, tilbakevendende eller vedvarende smerter et spesifikt helseproblem og bør anses som en sykdom i seg selv.1 Omfanget av den kroniske smerteepidemien når det gjelder menneskelig lidelse og samfunnskostnader, er velkjent innenfor det smertemedisinske feltet. Imidlertid er disse lidelsene og de tilhørende kostnadene ikke allment erkjent innenfor det allmenne biomedisinske miljøet, blant politiske beslutningstakere og i samfunnet for øvrig.

1 Kleijnen et al.: Reflection process on chronic diseases in the EU – the role of chronic pain. Systematic Literature Report, maj 2012. http://www.sip-platform.eu/tl_files/redakteur-bereich/Home/ReflectionProcess_screen.pdf

Grünenthal jobber for en ny og helhetlig tilnærming til smertehåndtering i Europa

Kroniske smerter er et av de mest kostbare problemene i industrialiserte land og den viktigste årsaken til helserelatert fravær og uføretrygd. Til tross for de samfunnsøkonomiske konsekvensene anerkjenner verken helsevesenet eller de politiske beslutningstakerne i mange europeiske land kronisk smerte som en egen sykdom. Dette var en av hovedkonklusjonene under det første symposiet om samfunnsmessige konsekvenser av smerte i 2011.

Grünenthal er overbevist om at smertenes kompleksitet krever en helhetlig tilnærming i alt fra forebygging via tidlig diagnose til den mest effektive behandlingen. Pasienten selv må være involvert fra starten av, og prosessen må utnytte de multidisiplinære aspektene i behandling av kronisk smerte. I praksis betyr det at politiske myndigheter, helsepersonell, budsjettansvarlige og legemiddelbransjen umiddelbart må begynne å samarbeide for å modernisere hele tilnærmingen.

Behov for innovasjon

I motsetning til trenden i bransjen, som dreier seg om håndtering av minsket salg av banebrytende legemidler som har mistet sin patentbeskyttelse, har Grünenthal økt investeringene i forskning og utvikling og bygd opp et organisatorisk rammeverk som fremmer innovasjon. Grünenthal investerer en betydelig del av sine inntekter i forskning og utvikling: i gjennomsnitt 20 % hvert år. I 2014 hadde Grünenthal en omsetning på € 1,154 mrd.

Grünenthal søker å skape innovasjon med det mål å forbedre smertebehandlingen i Europa. Grünenthal er aktivt engasjert i flere offentlig/private samarbeidstiltak. Disse blir finansiert av EUs Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) og farmasøytiske selskaper under paraplyen European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Prosjektet strekker seg over flere år og tar blant annet sikte på å forstå og forbedre behandlingen av kroniske smerter.