Tilleggsinformasjon EFPIA


For ytterligere informasjon om det nye EFPIA Transparency Code vennligst besøk EFPIAs nettside: http://transparency.efpia.eu

Grünenthal's forpliktelse i henhold til EFPIA Disclosure (Transparency) code

Samarbeid med helsepersonell og helseorganisasjoner – offentlighetsregler (åpenhetsregler)

Grünenthal er medlem av European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) og arbejder i henhold til støtter den nye EFPIA Disclosure (Transparency) code of conduct.

Som medlem av EFPIA er Grünenthal forpliktet til å publisere samarbeid med helsepersonell (HCPs) og helseorganisasjoner (HCOs) for å vise at vårt samarbeid med HCPs og HCOs foregår på en etisk og transparent måte.

Siden 2015 har alle verdioverføringer overføringer til HCPs og HCOs blitt samlet inn og rapportert. Data fra 2015 ble rapportert i 2016. Tilsvarende innsamling av data og rapportering vil fortsette i årene som kommer. Alle verdioverføringer til HCPs and HCOs som har blitt samlet inn i 2016 rapporteres året etter. Rapporteringen inkluderer,

  • Tilskudd og donasjoner til HCOs
  • Foredrag og konsulenthonorar til HCPs
  • Sponsing av arrangement organisert av eller på vegne av HCOs
  • Invitasjon av HCP til kongresser og utdannelsesmessig eller vitenskapelige møter
  • Forsknings- og utviklingsrelaterte verdioverføringer (bare som aggregeret rapport)

Vennligst besøk EFPIA hjemmeside for å få tilgang til mer informasjon om EFPIA Disclosure (Transparency) Code: http://transparency.efpia.eu

EFPIA-formatet for alle verdioverføringer brukes av alle pharmavirksomheder I Europa som er medlemmer av EFPIA. Rapporten definerer de ulike kategoriene og hvordan overføring til HCPs og HCO skal rapporteres.

View EFPIA PDF Template

Verdioverføringer

Verdioverføringer til HCP og HCOs blir publisert sammen med et metodisk notat som beskriver hvordan Grünenthal samler inn og offentliggjør dataene i rapportene. Verdioverføringer til HCP og HCO vil bli publisert av Grünenthal i det land mottaker er lokalisert og vil derfor inkludere finansielle overføringer utført av andre Grünenthal selskaper/filialer.

Avhengig av nasjonal lovgivning vil informasjonen enten bli publisert på den respektive Grünenthal-filialens nettside eller i et offentlig register som stilles til rådighet av det respektive land.

Den fullstendige oversikten over verdioverføringerne for hele Grünenthal gruppen finnes nedenfor og er tilgjengelig via kortlinken: http://www.transparency.grunenthal.com

Offentliggjøring i Norge

Legemiddelindustrien (LMI), bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge, har fastsatt at medlemsbedriftene skal offentliggjøre opplysningene på bedriftenes nettsteder. Verdioverføringer fra Grünenthal til norsk helsepersonell og norske helseorganisasjoner er offentliggjort her:

Ansvarsfraskrivelse

"Formålet med offentliggjøring av verdioverføringer til mottakere er å rapportere om verdier (i penger eller naturalier) overført til helsepersonell eller helseorganisasjoner som virksomheten vår samarbeider med eller har relasjoner til, og der målsettingene eller bestemmelsene i de gjeldende reglene overholdes. De enkelte mottakerne har gitt samtykke til offentliggjøring av deres individuelle forhold. Samtykket er utelukkende gitt for at vi skal kunne overholde gjeldende regler som virksomheten vår er forpliktet til å overholde.

Offentliggjøringen skal ikke tolkes som en generell tillatelse til viderebehandling av helsepersonellets data hvis man besøker nettstedet vårt eller de nasjonale plattformene. Det er derfor på ingen måte tillatt å bruke de offentliggjorte dataene.

For å oppnå god forståelse av de offentliggjorte dataene på dette nettstedet viser vi til kommentaren om metodologi, som beskriver betydningen og innholdet av de rapporterte verdioverføringene."

Grünenthal har ikke gitt støtte til pasientorganisasjoner i 2016 og 2017

Samarbeid med pasientforeninger

Value

Grünenthal Norges politikk for samarbeid med pasientforeninger følger EFPIA Code of Practice on relationships between the pharmaceutical industry and patient organisations samt Legemiddelindustriforeningens ”Etiske retningslinjer for samarbeid mellom pasientforeninger og legemiddelindustri”. Retningslinjene finnes på: www.lmi.no.

I henhold til de Etiske Retningslinjene skal alle inngåtte samarbeidsavtaler mellom Grünenthal Norge og pasientforeninger offentliggjøres. Det skjer på denne hjemmesiden.

Data Protection

“Grünenthal er forpliktet til å håndtere personopplysninger på en måte som er både ansvarlig og i samsvar med gjeldende lovgivning. I den forbindelse har vi fått samtykke fra HCP og HCOs til å publisere deres personopplysninger på våre nettsider med det formål å være transparente og i samsvar med EFPIA-standarder. Det samtykke vi har fått er imidlertid begrenset til det spesielle formålet med publisering på våre nettsider, og bruken av denne informasjonen til andre formål er forbudt, da det ville krenke databeskyttelsesrettighetene til HCP og HCOs.

For en god forståelse av rapporteringen som inngår i våre opplysninger, som publisert på dette nettstedet, refererer vi til det metodologisk notat som tydeliggjør betydningen og innholdet av de udførte verdioverføringer.”

Oversikt Grünenthal Group 2016 oppført etter mottakerland:

Land med sentralisert online plattform: National Registry Belgium, National Registry France, National Registry Ireland, National Registry Netherlands, National Registry Portugal, National Registry Sweden and National Registry UK